Web Analytics
Menu
Your Cart
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite FotodeBock.nl. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FotodeBock.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. FotodeBock.nl garandeert dat het geleverde produkt beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 5 werkdagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Transport

Alle bestellingen die door FotodeBock.nl worden verstuurd zijn verzekerd tegen transportschade en vermissing. Artikelen worden vakkundig ingepakt. Mocht er desondanks iets verkeerd gaan met uw zending tijdens het transport, dan ligt de aansprakelijkheid voor de eventuele schade bij FotodeBock.nl.

Annuleren van de order

Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan zowel telefonisch (023-5617386) als per e-mail: (info@fotodebock.nl). Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Zie ook 'Afkoelingsperiode' (hieronder).

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en excl. verzendkosten.

Produkten

Alle door FotodeBock.nl aangeboden produkten zijn Nederlandse modellen, voorzien van Nederlandse handleiding en Nederlandse fabrieksgarantie, tenzij anders aangegeven.

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een afkoelingsperiode van 7 werkdagen (wet Kopen of Afstand) het recht om de overeenkomst te ontbinden en het produkt te retourneren of te ruilen. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking. U mag het produkt slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het produkt wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het produkt met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan FotodeBock.nl retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U kunt gebruik maken van deze afkoelingsperiode zonder opgave van redenen. U dient dit binnen 7 werkdagen telefonisch, per e-mail of schriftelijk te melden. De afkoelingsperiode gaat in op de dag dat u de door u bestelde artikelen in ontvangst heeft genomen. Hierbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen kunnen worden teruggestuurd naar: FotodeBock.nl, Kruisweg 985-b, 2132 CE Hoofddorp.

Terugbetalen

Indien u gebruik maakt van de afkoelingsperiode, dan draagt FotodeBock.nl zorg voor terugbetaling binnen 1 tot 3 dagen van het door de wederpartij betaalde aankoopbedrag inclusief de verzendkosten. Doorgaans wordt het aankoopbedrag z.s.m. teruggestort, d.w.z. binnen 1 tot 3 dagen na ontvangst van de teruggezonden artikelen.

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt FotodeBock.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden FotodeBock.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen FotodeBock.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door FotodeBock.nl op haalbaarheid is beoordeeld. FotodeBock.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite FotodeBock.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Geschillen

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van FotodeBock.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van FotodeBock.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
FotodeBock.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
FotodeBock.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
De opdrachtgever vrijwaart FotodeBock.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FotodeBock.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij FotodeBock.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Voor vragen kunt u ons bellen (023-5617386) of e-mailen naar: info@fotodebock.nl

Inschrijven nieuwsbrief

×
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, events en de laatste aanbiedingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief en mis niks !

* E-mail:

* Voornaam:

* Achternaam: